Ochrana súkromia a osobných údajov

Ochrana osobných údajov je záležitosťou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vaše osobné informácie. Ochrana a zákonné zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov je preto pre nás veľmi dôležité. To vám umožní cítiť sa bezpečne pri návštevách našich webových stránok. Chceme zdôrazniť, že pri spracovaní vašich osobných údajov dbáme na prísne právne predpisy.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.keepersport.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil“.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je KEEPERsport oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že KEEPERsport nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. V tomto kontexte používame z praktických dôvodov pojem "cookies" ako zastrešujúci termín pre technické pojmy ako cookies, Flash cookies, webové majáky a JavaScript. Nezaberajú veľa miesta a po skončení ich platnosti sa automaticky vymažú. Platnosť niektoré cookies skončí na konci vášho konkrétneho pripojenia na internet, zatiaľ čo iné sa uložia na istý obmedzený čas.

Prečo cookies používame?

KEEPERsport využíva súbory cookies, aby bola vaša návšteva stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré sú len na to, aby vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie istých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe vášho prehliadania, ako napríklad keď máte problém nájsť to, čo hľadáte, takže vďaka nim môžeme našu stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola vaša nasledujúca návšteva stránky čo najpríjemnejšia.
 

Aké rozličné typy cookies využívame?

Najdôležitejšie cookies sú povinné cookies. Sú nevyhnutné a pomôžu vám orientovať sa na webových stránkach a používať základné funkcie. Potom sú tu funkčné cookies, ktoré vám umožnia uložiť si váš nákupný zoznam, vytvoriť si zoznam želaní a uložiť si vašu doručovaciu adresu pre rýchlejší nákup. Takzvané výkonnostné cookies využívame na skvalitnenie našej webovej stránky. Taktiež vám radi ukazujeme ponuky, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie. Na to potrebujeme zber dát o vašom pohybe. Interakčné cookies sa využívajú na vašu interakciu so sociálnymi médiami alebo na to, aby ste mohli prispieť recenziou. Cieľované cookies zachytávajú vaše preferencie, aby vám mohli ukázať zaujímavé ponuky aj mimo stránok KEEPERsport. Nižšie vidíte prepracovanejšie prehľady typov cookies, ktoré používame:

 1. POVINNÉ COOKIES
  sú nevyhnutné a pomáhajú vám orientovať sa na stránke, presúvať sa na nej a zobrazovať isté jej funkcie. Tieto cookies napríklad dozrú na to, aby sa vám ukladal stav nákupu v košíku počas všetkých krokov, ktoré v rámci nákupu absolvujete.
 2. FUNKČNÉ COOKIES
  sú tu pre ešte pohodlnejšie nakupovanie a uľahčenie nákupu zákazníkom. Tieto cookies vám pomáhajú ukladať si obsah nákupnej tašky, pripomínajú vám ju a umožňujú vám vytvoriť si zoznam prianí.
 3. VÝKONNOSTNÉ COOKIES
  nám pomáhajú pochopiť nákupné správanie našich návštevníkov. Vďaka tomu môžeme neustále zdokonaľovať našu webovú stránku, aby sa vám na nej ešte ľahšie a príjemnejšie nakupovalo.
 4. INTERAKČNÉ COOKIES
  sa využívajú na vyjadrenie vášho názoru. Veľmi radi by sme poznali váš názor na naše produkty, webovú stránku a nás vo všeobecnosti. Tieto cookies vám umožnia náš obsah "lajkovať" alebo ho odporúčať na sociálnych sieťach a tiež sa zhovárať s našimi servisnými agentmi. Pomocou nich však môžete poradiť aj našim ostatným (potenciálnym) zákazníkov tak, že ohodnotíte naše produkty alebo na ne napíšete recenziu.
 5. CIEĽOVANÉ COOKIES
  si zapamätajú váš zvolený tovar a nákupné preferencie. Veríme, že reklama je celá o užitočnosti daného tovaru pre vás. Tieto cookies nám umožňujú podeliť sa o informácie o tom, čo sa vám páči, s našimi marketérmi. Takže keď budete surfovať napr. cez Google, zobrazovaná reklama bude zohľadňovať vaše preferencie.
   

Čo keď sa vám cookies nepáčia?

Môžete si zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal alebo bránil ukladaniu cookies bez vášho súhlasu v počítači či mobilnom zariadení. Sekcia "Pomoc" vo vašom prehliadači by vám mala poskytnúť informácie o nastaveniach cookies. 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.keepersport.sk (ďalej len „KEEPERSport“):

Peter Paluch KEEPERsport - Relax centrum

Krížna 8, 94907 Nitra 7,  

IČO: 37649426

IČ DPH: SK1031614353

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

1.       Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.keepersport.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2.       Marketingu a to formou:

2.1   Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.keepersport.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

2.2   Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu PK-Systems, s.r.o., alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

2.2   Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Tvoja e-mailová adresa...“ uvedenom na stránkach www.keepersport.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

a)           Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

b)           Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

·         Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

·         Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

·         Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

·         Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

·         Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

·         Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

·         Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas

·         Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia) 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 948 469 326 poslaním e-mailu na adresu: shop@keepersport.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: KEEPERsport, Krížna 8, 949 07 Nitra 7. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  <link https: dataprotection.gov.sk>dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: <link>statny.dozor@pdp.gov.sk.   

Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

a)      DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4400/B.

b)     Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

ERROR: Content Element with uid "85854" and type "ksmatrix_googleanalyticsoptout" has no rendering definition!